ማሕበር ልምዓት እንዳባፃሕማን ከባቢኣን

Share it and let your network know!

ንሕና ተወለድትን ፈተውቲ ልምዓት እቲ ከባብን ብ ማሕበር ተወዲብና ኣብ ከባቢና ዘለው ናይ ከተማን ገጠርን መሰረተ ልምዓት ዝርጋሐ ንምስፍሕፋሕ፣ ፅሩይ ዝስተ ማይ ንምኹዓት ንጥዕና ሕብረተ-ሰብ ኣድላዪ ዝበሃሉ ተግባራት ንኽትግበሩ ድጋፍ ንምሃብን ዕብየት ከተማታትና ደረጅኡ ሓሊው ንክቅፅል ንዝምልከቶም መንግስታዊ ኣብያተ ፅሕፈትን ውልቀ-ኣካላትን ደገፍ ንምግባርን ይሰርሕ። ከምኡ እውን ፅፈት ትምህርቲ ወረዳና ሓፍ ንክብል ኣድላዩ ፃዕርታት ንክግበር ኢሉ እውን ኣብያተ-መፃሕፍቲ ንክህነፁን ኣብ ተምሃሮ ኣድሂብና ብትኹረት መንግስታውን ዘይ-መንግስታውን ትካላት ጉዳይና ኢሎም ንክሰርሕሉ ዝተፈላለዩ መራኸብቲ ሓፋሻት ብምዕዳም ዝርገሐ መሰረተ ልምዓት ወሳኒ እዩ። ኣብዚ ዝተገልፀ ኣዕጋቢ ስራሕ ንምስራሕ እዚ ማሕበር ሕግን ደንብን ብምድላው ካብ ዝምልከቶ ኣካል ፍቓድ ብ ምርካብ ናብ ስራሕ ኣቲውና እናተንቀሳቐስና ንርከብ።

ዓንቀፅ ሓደ: ኣመሰራርታ እታ ማሕበር

እዚ ማሕበር ብ 1952 ዓም ኣብ ዝወፀ ሕጊ ፍታብሄር ቁፅሪ 404 /ኢ/ጵያ ብ ምዝገባ ማሕበራት ቁፅሪ 31/1959 መሰረት ብ ቅ/02/2002 ዓም እዚ ማሕበር ኣፍልጦ ኣግንዩ ተመስሪቱ።

ዓንቀፅ ክልተ፥ ናይ ማሕበር ስም

ብ መሰረት ፅሑፍን መተሓዳደሪ ደንብን ዝቖመ ማሕበር ልምዓት እንዳባፃሕማን ከባቢኣን ተብሂሉ ስም ተውሂብዎ ኣሎ።

ዓንቀፅ ሰለስተ፥ ትርጉም

ብ መመስረቲ ፅሑፍን መመሓደሪ ደንብን ትርጉም ዘድልዮም ይትርጎሙ። ዝተረፉ ባዕሎም ኣብ ወረደኦም ክምልኡ ዝኽእሉ ኣመራርሓ እቲ ማሕበር ውክልና ተውሂብዎም እዩ።

ዓንቀፅ ኣርባዕተ፥ ኣድራሻ

ማሕበር እንዳባፃሕማን ከባቢኣን ዋና ኣድራሽኡ ኣብ ክልል ትግራይ ማእኸላይ ዞባ ወረዳ ወርዒ ለኸ ለኸ ከተማ ዕዳጋ ዓርቢ እንትኾን ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ መቐለን ኣብቲ ወረዳ ዘለዋ ምምሕዳር ጣብያታት ቅርንጫፍ ቤት-ፅሕፈት ይህልዎ።

Share it and let your network know!

1 thought on “ማሕበር ልምዓት እንዳባፃሕማን ከባቢኣን”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *