መልሲ ን ልሙዳት ሕቶታት (መ.ል.ሕ)!

 


 ልእኽቶ ማሕበርና!

ናይቲ ማሕበር ኣዲስ ኣበባ ቅርንጫፍ ሕጋዊነት ብምርግጋፅ ውድባዊ መዋቕር ብምጥንኻር ግልፅነት ዘለዎ ፈጣን ፋይናንስ ስርዒት ብምፍጣር ውፂኢታዊ ዝኾነ ፕሮጀክት ብመፅናዕቲ ብምቕራፅ ከባብያዊ ልምዓት ዘሳልጥ ሃፍትን ዓቕምን ኣተኣኻኺብካ ብተግባር ምግሃድ እዩ።


ዕላማ ማሕበርና!

ነበርቲ እንዳባፃሕማን ከባቢኣን ኣብ ማሕበራውን መሰረተ ልምዓትን ዘለዎም ሓጓፍ ብ ወሳናይ መልክዑ ብምቕራፍ ወይ ንኽቅረፍ ሓገዝ ብምግባር ደረጃ መናባብሮ ህዝብና ምምሕያሽ እዩ።


ትልሚ ኣፈፃፅማ

ትልሚ ኣፈፃፅማ ጉዳያት እዚ ዝተሓንፀፀ ፕሮጀክት ዝሓዘ ዝርዝር መብርሂ ብ pdf Werie leke መልክዕ ተተሓሒዝልኩም ኣሎ።