ነዳዲ አብ ትግራይ ከመይ ክርከብ ኪኢሉ?

Share it and let your network know!

****** ነዳዲ አብ ትግራይ ከመይ ክርከብ ኪኢሉ?**** ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*** ኣብዚ መዳይ ብዙሕ ደንገርገር ስለ ዝተዓዘብኩ እዛ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ፅሕፍቲ ዶ ክውከሰኩም....? ~~~~~~~~~~~~~~ ኩላትና ንሰምዖ ከም ዘለና አብዚ ሎሚ ቕነ ተረኺቡ ዝበሃል ዘሎ፣ነዳዲ ብዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ምፍለጥ ከድሊ እዩ። እዚ አብ ትግራይ ዝተረኽበ፣ነዳዲ ከምቲ አብ ውሽሒ መሬት ተዓቢጡ ዝርከብ ትሕዝቶ ፈሳስነት ዘለዎ ነዳዲ ዓይነት እንተይ ኮነስ ፣ብመልክዕ ከውሒ (Rock)ዝርከብ ናይ ነዳዲ ዓይነት ምኻኑ ምርዳእ የድሊ። እዚ ኦይል ሼል(Oil Shale)ዝበሃል ናይ ነዳዲ ዓይነት ካብ ብተፈጥሮ ፈሳሲ ኮይኑ ዝርከብ ነዳዲ ንምውፃኡ ብዝተወሰነ ደረጃ ዝለዓለ ወፃኢ ዝጠልብ እዩ። ነዳዲ ካብ ኦይል ሼል ንክተውፅእ ከዓ ነቲ ከውሒ (Rock) ብዝልዓለ ረስኒ ክሓቅቕ ብምግባር ፣ እቲ ዝመኸኸ እምኒ መሊሱ ናብ ሃፋ ብምቕያር ፣ አብ መወዳእታኡ ድማ ነቲ ሃፋ መሊስካ ናብ ፈሳስነት ዘለዎ ነዳዲ ምቅያር የድሊ ማለት እዩ። ብኸምዚ መገዲ እዩ እቲ ነዳዲ ናብ ምህርቲ ዝቅየር ። ንኣብነት አብ ዓለምና ብምህርቲ ብኦይል ሼል ተፈለጥቲ ዝኾና ሀገራት ንምጥቃስ ዝኣክል ኢስቶንያ ፣ ቻይናን ብራዚልን ምጥቃስ ይከኣል። ኣብ ድሮ አብ እዋን ኢንዳስትሪያል ሪቮሉሽን ኤሮጳን አሜሪካን፣ ኦይል ሼል ከም መፈልፈሊ ሓይሊ እቶም ፋብሪካታት ኮይኑ ብምግልጋል ነቲ ኢዳስትሪ ክምዕል አብ ምግባር ወሳኒ ተራ ተፃዊቱ እዩ። ኦይል ሼል፣ ልክዕ ከም ናይ ተፈጥሮ ፍሓም መፈልፈሊ ሓይሊ ብምኳን ፣ ንስሚንቶ ፋብሪካታት፣ንዓበይቲ ፋብሪካታት (Heavy Industry) ከምኡ ውን ማዕረ ኒክዩላር ሪአክተራትን ግድባትን ፍልፍል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኮይኑ የገልግል። ንአብነት ብዙይ ዝጥቀማ ፦ ኢስቶንያ ትበሃል ሀገር 80% ፍልፍል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ትረክቦ ብኦይል ሼል ካብ ዝንቀሳቐሱ መፈልፈሊ ኤሌክትሪ ትካልት (Estonia Produces its 80% Electricity from Oil Shale run Plants) ምኻኑ መረዳእታታት የረድኡ። ካብ ኦይል ሼል ከባቢ 2960MW ሜጋ ዋት (ፍርቂ ዓቕሚ ህዳሴ ግድብ) ዝአክል ሓይሊ ኤሌክትሪክ እተፍሪ ሃገር -ኢስቶንያ እንትኾን፤ ብሓፈሻ ካብ ኦይል ሼል ብተዛማዲ እዞም ዝስዕቡ ፍርያት ክፈርዩ ይኽእሉ እዮም፦፦፦ => መስትዋታት፣ => ዝተፈላለዩ ካብ ጎማ ዝስርሑ ውፅኢታት (ወናብር፣ጣውላታት) አቑሑት ገዛ፣ማዕፆ፣መስኮት፣ => ዝተፈላለዩ ደረጃ ዘለዎም ማዕፆታት => ንስቲም ተርባይን መንቀሳቐሲ ዝውዕል (ንምንጪ ሓይሊ ኤሌክትሪክ) => ካርቦን ፋይበር => ዝተፈላለዩ ኬሚላዊ ውሁዳት(adsorbent,phenols , resins,glues, tanning agents) => መገዲ አስፋልት( road bitumen) => አብ ሲሚንቶ ምህርቲ (cement production) => አብ ስነ ህንፃ (bricks, construction and decorative blocks) => አብ መድበርያ (soil-additives,fertilizers ) ወዘተ ጥቕሚታት አለዎ። እዚ ክኸውን ዝኽእል ግን፣እቲ ኦይል ሼል አብ ጥቕሚ ክነውዕል እንተኾይንና መሳለጢ ቴክኖሎጂን ሙሁራዊ ሓይሊ ሰብን ዝምልከት ትኹረት ምሃብ የድሊ። እቲ ዝድለ ተክኖሎጂካዊ ፍልጠት ምስ ሰብሃብቲ ትግራይ እውን ቀስብቀስ ምትእስሳር የድሊ። ዕቑር ሃብቲ አለካ ማለት በቃ ድኽነት ከም ደበና ንጉሆ ቅጥጥ ኢላ ጠፊኣ ሃብታም ኢኻ ማለት አይኮነን። ነዚ ናብ ፍርያት ዘምፅእ ፍልጠት ፣ ቴክኖሎጅን ጠንካራ ምሕደራን የድሊ። ኣብ መወዳእታ ~~~~~~~~ እዞም ሓደ ሓደ ቀዳሞወት ዓበይቲ ወለዲ " ኣብዚ እግሪ እምባ ላምባ ኣሎ ፣ ኣብዚ እግሪ ጎቦ ለምባ ይጨኑ እዩ " እናበሉ ዘዘትዉዎ ( ዝዛረብዎ) ዝነበሩ ብሳይንሳዊ መንገዲ ተፀኒዑ ጋህዲ ኾይኑ ክርከብ ከሎስ ኣይገርምን ዶ ትብሉ።?

Share it and let your network know!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *