ወረዳ ወርዒ-ለኸ

ወረዳ ወርዒ-ለኸ ኣብ ብ/ክ/መ/ትግራይ ዞባ ማእኸል እትርከብ ወረዳታት እምባስነይቲ ማይቅነጣልን እንዳባፃሕማን ንውስን ክፍሊ ሓሓይለን ብምጥርናፍ ዝተወደበት ብ ሰሜን ወረዳ ኣሕፈሮም ብ ደቡብ ወረዳ ቆላ ተምቤን ብ ምብራቕ ወረዳ ጋንታ ኣፍሹምን ሓውዜንን ብ ምዕራብ ወረዳ ዓድዋ ወረዳ ላዕላይ ማይጨውን ናዕዴር ዓዴትን እትዳብቦ ወረዳ እያ።

ምምሕዳር ወረዳ ወርዒ ለኸ ኣብ 33 ጣብያታት ኣብ 117 ቑሸታታትን ዝተኸፋፈለት ኮይና ካብተን 3 ከተማታት ምምሕዳር ጣብያታት እየን። ኣጠቓላሊ ስፍሓት መሬት ወረዳና 125,828.84 ሄክታር እንትኸውን ካብዝይ ተሓራሳይ መሬት 22149 ሄክታር እንትግመት ዋና ከተማ ናይዛ ወረዳ ከተማ ዕደጋ-ዓርቢ ካብ መቐለ 106 ኪ/ሜትር ካብ ዋና ከተማ ዞባና ከተማ ኣኽሱም 67 ኪ/ሜትር ርሒቓ ትርከብ።

መሬት ወረዳ ወርዒ-ለኸ እንባታትን ሽንጥሮታትን ዝበዝሖ እንትኸውን ናይዚ ወረዳ ኩነታት ኣየር መብዛሕትኡ ዋሕዲ ጠሊን 2 ስነ-ምህዳራዊ ፀባይ ዘልዎ እዩ። ብማእኸላይ ዓመታዊ መጠን ዝርገሐ ዝናብ ካብ 340-800 ሚ.ሜ እንትኾን ካብ ልዕሊ ፀፍሒ ባሕሪ ዘለዎ ብራኸ 1359 -2453 ሜትር እዩ። ኣብቲ ወረዳ ዝዝረብ ቋንቋ ምሉእ ብ ምሉእ ትግርኛ እዩ። በዝሒ ህዝቢ እቲ ወረዳ 157,295 ኮይኑ ካብዚኣቶም 51% ደቂ ኣንስትዮ እየን። ዓመታዊ መጠን ወሊድ ወረዳ ወርዒ-ለኸ 4.61% ኣብ ገጠር 2.1 ኣብ ከተማ እዩ። ብኣንፃር ዕድመ እንትርአ ክሳብ 14 ዓመት 44.5% እቲ ጠቕላላ ህዝቢ እንትኾን ካብ 15-64 ክሊ-ዓመት ዘለው ድማ 50.5% ልዕሊ 65 ዓመት ድማ 4% እቲ ጠቕላላ ነባሪ ይውክሉ። ብ ሃገር ለኸ መዐቀኒ መፍረያይነት እንትርአ እንተሎ ድማ 50.5% መፍረያይ ሓይሊ ኣሎ። ብ ወረዳ ደረጃ ኣስታት 35749 መራሕቲ ስድራ ከምዘለው እንትግመት ካብዚኦም ውሽጢ 31419 ኣብ ገጠር 4330 ኣብ ከተማ እንትነብሩ ፃዕቒ ኣሰፋፍራ 125 ህዝቢ ኣብ 1 ኪ/ሜትር ይነብሩ።